Linux 下设置网站目录权限、用户组

2019-06-10 341 次阅读 0 条评论 0 人点赞

网站根目录权限一般遵循:

文件权限 644,目录权限 755,所有者和用户组 www

修改所有者和用户组:

chown -R www.www /data/wwwroot/

修改目录权限:

find /data/wwwroot/ -type d -exec chmod 755 {} \;

修改文件权限:

find /data/wwwroot/ -type f -exec chmod 644 {} \;

或者:

修改目录权限(先进入需要修改的目录):

find -type d|xargs chmod 755

修改文件权限(先进入需要修改的目录):

find -type f|xargs chmod 644
标签:
最后编辑:2019-06-10
cjp_jx

这个人太懒什么东西都没留下

文章评论(0)